ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. BEVEZETÉS

A HJK BIOTECH Kft.  (székhely: 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 10., cégjegyzékszám: 01 09 327053, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. adószám: 26377434-2-43, képviselő: Horváth János Károly ügyvezető, email cím: hjkbiotech@hjkbiotech.hu, a továbbiakban: Társaság) kifejlesztette a HJK10 növények kivonatait tartalmazó étrend-kiegészítő folyadék elnevezésű terméket. 

A Társaság a www.hjkbiotech.hu elnevezésű domain név alatt (a továbbiakban: Honlap) alatt magyar nyelvű webshop-ot (a továbbiakban: Webshop) működtet. A Webshop a Társaság által forgalmazott HJK10 növények kivonatait tartalmazó étrend-kiegészítő folyadék elnevezésű terméket (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) és a Társaság, mint eladó között.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A Szabályzat célja

A jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy tájékoztatást adjon a Társaság által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

2.2. A Szabályzat hatálya

A Társaság rögzíti, hogy a jelen adatkezelési szabályzat a Társaság által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelési tevékenységekkel érintett természetes személyekre (Vendégekre és Vásárlókra) vonatkozik. A Társaság az általa működtetett Webshop útján valósít meg adatkezelést. 

2.3. A Szabályzat elérhetősége

Jelen Szabályzat – ennek mindenkor hatályos változata – a Társaság székhelyén, valamint a Honlapján mindenkor elérhető.

2.4. A Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot– szükség szerint – bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal, mely módosításról általános tájékoztatást nyújt. 

2.5. Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.).

Érintett alatt a jelen Szabályzat vonatkozásában a Vendég és a Vásárló együttesen értendő.

2.6. A szolgáltatott személyes adatok valódisága, pontossága

A Társaság részére szolgáltatott, közölt, hozzáférhetővé tett személyes adatok valódiságáért, pontosságáért – a Társaság által mért személyes adatok kivételével – kizárólag az Érintett (Vendég és/vagy Vásárló) tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

2.7. Adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

III. EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra. 

 1. Kamerás megfigyelés

Az adatkezelés folyamatának leírása: a Társaság a székhelyén a vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: Kamera) alkalmaz, mely képrögzítést (a továbbiakban: Felvétel) tesz lehetővé. 

 • A Kamera alkalmazásának célja: jogsértések észlelése, esetleges elkövető tettenérése, jogsértő cselekmények megelőzése, és azok bizonyítása.
 • A Felvétellel érintett személyes adatok: a felvétel teljes tartalma, különösen, de nem kizárólagosan az Érintett képmása, viselkedése.
 • Az adatkezelés célja: vagyonvédelem 
 • Az adatkezelés jogalapja: [GDPR 6. cikk (1) f)] Társaság jogos érdekeinek érvényesítése. A Társaság székhelyén található az értékesítésre kerülő árukészlet, értékes gépek, berendezések, készpénz és üzleti titkokat, különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumok, amelyek védelme mind Társaság, mind az Érintettek érdeke.
 • A Felvétel tárolásának helye: a Társaság központi szervere.
 • A Felvétel tárolásának időtartama: a Társaság a Felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisíti, vagy törli. Felhasználás alatt a Felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása értendő.
 • A Felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: a központi szerver zárt helyiségben található, melyhez hozzáférése kizárólag a társaság ügyvezetőjének van.
 • A Felvétel továbbítása: a Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott személyek részére, jogi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja.
 • A Felvétel felhasználásának célja: a Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja fel.
 • Az Érintett Felvétellel kapcsolatos jogai: ld. a IV. fejezet szerinti jogok
 • Az Érintett jogainak érvényesítése: ld. az V. fejezet szerint
 • A Felvételek ellenőrzésére (visszanézésére) vonatkozó szabályok: a Társaság a Felvételeket kizárólag egy adott jogsértő esemény, cselekmény bekövetkezésének gyanúja miatt ellenőrzi, nézi vissza. A Társaság a Felvétel visszanézése (ellenőrzése) során a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert vezet be, abból a célból, hogy az ellenőrzés ne, vagy lehetőleg minél kisebb mértékben érintse az Érintettek magánszféráját. A visszanézés első lépéseként az ügyvezető meghatároz (i) egy időtartamot, mely alatt a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt, meghatározza továbbá konkrétan azt (ii) a területet, illetve (iii) kamera látószöget, melyen belül a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt. Az ügyvezető az ellenőrzés első lépéseként legfeljebb 12 órás időtartamot állapíthat meg. Amennyiben az első lépésként meghatározott szempontok alapján az ellenőrzés célja megvalósul, úgy a Társaság az ellenőrzést haladéktalanul befejezi. Amennyiben előbbiek kétség kívül nem állapíthatók meg, és az ellenőrzés folytatása szükséges, úgy az ügyvezető második lépésként jogosult az első lépésben meghatározottaknál tágabb szempontokat megállapítani.
 1. Webshop 

– Az adatkezelés folyamatának leírása: a Vásárló a Webshopban kiválasztott termékek vonatkozásában regisztráció nélkül tudja megrendelését leadni. A Vásárló a következő pontban meghatározott személyes adatokat rögzíti, melyek szolgáltatása nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges.

– A kezelt személyes adatok: név, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszám, email cím, számlázási adatok (név, akire a számla kiállításra kerül, illetve ezen személy lakcíme).

– Az adatkezelés célja: a Vásárló részére a Webshop-on keresztül Termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

– Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés adásvételi szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.

 Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

– Az adatkezelés időtartama: a Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően határozott ideig az irányadó jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve kezeli.

– Adatfeldolgozó: SigmaNet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Viktor Hugo u. 18-22., e-mail címe: info@sigmanet.hu és a GLS futárszolgálat

 1. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

– Az adatkezelés folyamatának leírása: a Társaság az értékesített termékekről és igénybe vett fenti táblázatokban rögzített szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

– A kezelt személyes adatok:

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján: a szolgáltatás igénybevevőjének neve és lakcíme

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, lakcím

– Az adatkezelés célja: számla kiállítása az értékesített termékekről, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

– Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

– Az adatkezelés időtartama: a kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig (jelenleg 5 év) kerül sor.

 1. Telefonos hangfelvétel rögzített vonalon

– Az adatkezelés folyamatának leírása: Érintett és az Adatkezelő által telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat közötti telefonos kommunikáció rögzítése (“Hangfelvétel”). 

A kezelt személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az “Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező) alapján azonosítható. Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok

Az Adatkezelés jogalapja: elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés (b) és (f) pontjai alapján 

– Adatkezelési célok és a személyes adatok tárolásának időtartama: 

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Az adatokhoz kik férhetnek hozzá
Hangfelvétel rögzítése Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) (f) pontja), és szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) (b) pontja Rögzített hangfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok: az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panasz, valamint az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikáció tartalma A hangfelvétel rögzítését követő 5 évig ügyféligénnyel és panaszokkal foglalkozó munkavállaló, jogi tanácsadást, illetve belső ellenőrzést végző munkavállaló, amennyiben a panasszal kapcsolatban jogi eljárás indul vagy jogi tanácsadás szükséges, illetve a hangfelvételre belső audit esetén szükség van.

– Adatbiztonság: az Érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. A Hangfelvételekhez való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó munkavállalói a Hangfelvételhez.

– A Hangfelvételek visszahallgatása az arra jogosult munkavállalók számítógépén keresztül történik. A Hangfelvételekkel kapcsolatos rendszerekhez korlátozott számú munkavállaló fér hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó által kidolgozott belső szabályoknak megfelelően. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. 

Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordít az Adatkezelő: (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

IV. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Szabályzattal tesz eleget.

4.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

4.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

4.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

4.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

4.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

4.10. A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

4.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 • közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Postacím: 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 10.

Telefon: 0670-905-48-08

Honlapcím: www.hjkbiotech.hu

E-mail: hjkbiotech@hjkbiotech.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Budapest, 2020. április 1.